PPM 3 ( 0.04 1.36% )

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ PPM “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทขณะนั้น ๆ ด้วย

บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202110-05-202128-05-2021เงินปันผล0.01501/Jan/2020-31/Dec/2020
28-04-202007-05-202028-05-2020เงินปันผล0.01801/Jan/2019-31/Dec/2019
10-04-202023-04-202008-05-2020เงินปันผล0.01801/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201903-05-201929-05-2019เงินปันผล0.03301/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-201804-05-201825-05-2018เงินปันผล0.03501/Jan/2017-31/Dec/2017
28-02-201705-05-201726-05-2017เงินปันผล0.035001/01/16-31/12/16
25-02-201604-05-201627-05-2016เงินปันผล0.03 
24-02-201530-04-201522-05-2015เงินปันผล0.0601/01/14-31/12/14
25-02-201430-04-201420-05-2014เงินปันผล0.1001/01/13-31/12/13
21-02-201307-05-201323-05-2013เงินปันผล0.1101/01/12-31/12/12
23-02-201226-04-201221-05-2012เงินปันผล0.1001/01/2011-31/12/2011
24-02-201128-04-201120-05-2011เงินปันผล0.1101/01/2010-31/12/2010
25-02-201029-04-201021-05-2010เงินปันผล0.0401/01/2009-31/12/2009
26-02-200929-04-200922-05-2009เงินปันผล0.0401/01/2008-31/12/2008
28-02-200801-04-2008เงินปันผล0.1101/01/2007-31/12/2007
14-03-200704-05-200725-05-2007เงินปันผล0.5001/01/2006-31/12/2006
24-02-200631-03-200625-05-2006เงินปันผล0.0800
28-02-200528-03-200519-05-2005เงินปันผล0.1500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3