PRAKIT 10 ( 0.15 1.56% )

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ PRAKIT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
14-03-202103-05-202122-05-2021เงินปันผล0.4001/01/20-31/12/20
14-03-202003-05-202022-05-2020เงินปันผล0.6001/01/19-31/12/19
14-03-201903-05-201922-05-2019เงินปันผล0.9001/01/18-31/12/18
14-03-201803-05-201822-05-2018เงินปันผล0.8001/Jan/2017-31/Dec/2017
15-03-201728-04-201719-05-2017เงินปันผล0.1001/01/16-31/12/16
15-03-201728-04-201719-05-2017หุ้นปันผล10 : 101/01/16-31/12/16
16-03-201629-04-201623-05-2016เงินปันผล1.0001/01/15-31/12/15
20-03-201528-04-201522-05-2015เงินปันผล0.8001/01/14-31/12/14
26-03-201407-05-201427-05-2014เงินปันผล1.0001/01/13-31/12/13
15-03-201330-04-201322-05-2013เงินปันผล1.0001/01/12-31/12/12
16-03-201230-04-201222-05-2012เงินปันผล0.7501/01/11-31/12/11
21-03-201129-04-201123-05-2011เงินปันผล0.6501/01/2010-31/12/2010
19-03-201029-04-201021-05-2010เงินปันผล0.5001/01/2009-31/12/2009
20-03-200930-04-200922-05-2009เงินปันผล0.6001/01/2008-31/12/2008
19-03-200802-05-200823-05-2008เงินปันผล0.6001/01/2007-31/12/2007
19-03-200702-05-200722-05-2007เงินปันผล0.6001/01/2006-31/12/2006
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3