PREB 8 ( 0.00 0.00% )

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ PREB “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
19-02-202106-05-202121-05-2021เงินปันผล0.4001/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-202008-05-202022-05-2020เงินปันผล0.6001/Jan/2019-31/Dec/2019
14-11-201928-11-201913-12-2019เงินปันผล0.2001/Jan/2019-30/Sep/2019
21-02-201909-05-201924-05-2019เงินปันผล0.8001/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201810-05-201825-05-2018เงินปันผล0.8001/Jul/2017-31/Dec/2017
27-08-201727-09-201712-10-2017เงินปันผล1.0001/01/17-30/06/17
23-02-201708-05-2017เงินปันผล1.0001/01/16-31/12/16
25-02-201609-05-2016เงินปันผล0.5001/01/15-31/12/15
25-02-201507-05-2015เงินปันผล0.6001/01/14-31/12/14
26-02-201407-05-2014เงินปันผล0.4001/01/13-31/12/13
04-03-201307-05-201322-05-2013หุ้นปันผล3 : 101/01/12-31/12/12
04-03-201307-05-201322-05-2013เงินปันผล0.0401/01/12-31/12/12
23-02-201208-05-2012หุ้นปันผล20:101/01/2011-31/12/2011
23-02-201208-05-2012เงินปันผล0.1501/01/2011-31/12/2011
22-02-201104-05-201123-05-2011หุ้นปันผล20:101/01/2010-31/12/2010
22-02-201104-05-201123-05-2011เงินปันผล0.1001/01/2010-31/12/2010
24-02-201030-04-201019-05-2010เงินปันผล0.0501/01/2009-31/12/2009
24-02-200906-05-200927-05-2009เงินปันผล0.0501/01/2008-31/12/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
01-03-200626-04-200616-05-2006เงินปันผล0.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3