PRINC 4 ( -0.04 -0.91% )

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ PRINC “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
18-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
24-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
27-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
28-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
28-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
24-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
23-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
26-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/10/2008-31/12/2008
12-11-200825-11-200812-12-2008เงินปันผล0.1201/01/2008-30/09/2008
29-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
27-02-200603-04-200624-05-2006เงินปันผล0.3500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3