PROSPECT 10 ( 0.00 0.00% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ PROSPECT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.0 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202123-08-202108-09-2021เงินปันผล0.235001/Apr/2021-30/Jun/2021
17-02-202101-03-202115-03-2021เงินปันผล0.280501/Oct/2020-31/Dec/2020
05-11-202017-11-202030-11-2020เงินปันผล0.122714/Aug/2020-30/Sep/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3