PTL 25 ( 0.25 1.00% )

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ PTL “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยสภาวะเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจ โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในอนาคต ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-05-202109-08-202126-08-2021เงินปันผล0.4601/Oct/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
09-11-202023-11-202004-12-2020เงินปันผล0.5401/Apr/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
22-05-202007-08-202027-08-2020เงินปันผล0.2901/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
11-11-201925-11-201909-12-2019เงินปันผล0.3601/Apr/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
15-05-201907-08-201923-08-2019เงินปันผล0.3301/Oct/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
13-11-201827-11-201811-12-2018เงินปันผล0.3101/Apr/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
24-10-201724-11-201707-12-2017เงินปันผล0.1801/04/17-30/09/17
16-05-201703-08-201724-08-2017เงินปันผล0.3601/04/16-31/03/17
27-05-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/04/15-31/03/16
28-05-201503-08-201520-08-2015เงินปันผล0.10 
27-05-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/04/13-31/03/14
27-05-201301-08-201322-08-2013เงินปันผล0.140001/04/12-31/03/13
24-05-201203-08-201223-08-2012เงินปันผล0.1701/07/11-31/03/12
26-07-201110-08-201124-08-2011เงินปันผล0.3501/04/2011-30/06/2011
25-05-201103-08-2011เงินปันผล1.3501/10/2010-31/03/2011
28-10-201011-11-201024-11-2010เงินปันผล0.5901/04/2010-30/09/2010
21-05-201028-07-2010เงินปันผล0.175001/04/2009-31/03/2010
28-01-201009-02-201022-02-2010เงินปันผล0.345001/04/2009-31/12/2009
26-05-200903-08-2009เงินปันผล0.1201/01/2009-31/03/2009
25-03-200903-04-200922-04-2009เงินปันผล0.4001/04/2008-31/12/2008
20-05-200804-08-2008เงินปันผล0.4001/04/2007-31/03/2008
25-05-200701-08-2007เงินปันผล0.1701/04/2006-31/03/2007
31-05-200605-07-200610-08-2006เงินปันผล0.2800
24-05-200505-07-200510-08-2005เงินปันผล0.3500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3