RCI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ RCI “ ปันผล 2564

พิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท หลังจากกันทุนสำรองตามกฏหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) เรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินปันผลนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินในอนาคต

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
10-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
05-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
05-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
18-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
20-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
23-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
24-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
24-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
26-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
21-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
28-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
22-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
26-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
26-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
11-08-200522-08-200509-09-2005เงินปันผล0.5000
25-02-200524-03-200519-05-2005เงินปันผล1.0000
12-11-200423-11-200409-12-2004เงินปันผล1.0000
27-02-200431-03-200421-05-2004เงินปันผล1.0000
22-03-199401-04-1994เงินปันผล1.0000
27-08-199308-09-199323-09-1993เงินปันผล2.0000
20-03-199323-03-199321-04-1993เงินปันผล1.2500
10-08-199225-08-199211-09-1992เงินปันผล2.7500
15-03-199217-03-199216-04-1992เงินปันผล1.5000
17-09-199117-09-199108-10-1991เงินปันผล1.0000
11-03-199120-03-1991เงินปันผล2.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3