RCL 54 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ RCL “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทย่อย

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202127-08-202110-09-2021เงินปันผล1.5001/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
25-02-202124-03-202121-05-2021เงินปันผล0.5001/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
24-04-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
24-04-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
18-03-201631-03-201627-05-2016เงินปันผล0.0501/01/15-31/12/15
17-03-201501-04-201522-05-2015เงินปันผล0.10 
19-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
19-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
21-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
21-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
25-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
17-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
21-03-200802-04-200816-05-2008เงินปันผล1.00
10-08-200723-08-200707-09-2007เงินปันผล0.5001/01/2007-30/06/2007
21-03-200703-04-200716-05-2007เงินปันผล1.0001/07/2006-31/12/2006
11-08-200622-08-200608-09-2006เงินปันผล0.5000
28-03-200605-04-200626-05-2006เงินปันผล1.5000
09-08-200519-08-200505-09-2005เงินปันผล1.0000
15-03-200504-04-200527-05-2005เงินปันผล1.5500
09-08-200418-08-200403-09-2004เงินปันผล0.4500
25-03-200407-04-200421-05-2004เงินปันผล0.4500
21-03-200303-04-2003เงินปันผล2.0000
23-09-200203-10-200222-10-2002เงินปันผล2.0000
23-03-200007-04-200026-05-2000เงินปันผล2.0000
30-03-199808-04-199829-05-1998เงินปันผล1.5000
24-03-199703-04-199723-05-1997เงินปันผล10.5000
25-03-199603-04-199624-05-1996เงินปันผล10.5000
24-03-199505-04-199526-05-1995เงินปันผล8.0000
22-03-199407-04-199427-05-1994เงินปันผล7.5000
29-03-199307-04-1993เงินปันผล6.6500
26-03-199209-04-1992เงินปันผล10.5000
01-04-199109-04-1991เงินปันผล10.5000
28-03-199009-04-1990เงินปันผล4.5000
29-08-198911-09-198910-11-1989เงินปันผล6.0000
01-03-198914-03-1989เงินปันผล10.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3