ROCK 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 16 มิถุนายน 2564

“ ROCK “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฏหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
06-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
06-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
07-03-201705-05-201726-05-2017เงินปันผล0.2501/01/16-31/12/16
08-03-201604-05-201627-05-2016เงินปันผล0.5001/01/15-31/12/15
06-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
13-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
15-03-201330-04-201328-05-2013เงินปันผล0.5001/01/12-31/12/12
13-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
16-03-201129-04-201127-05-2011เงินปันผล1.0001/01/2010-31/12/2010
16-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
23-03-200929-04-200927-05-2009เงินปันผล0.2501/01/2008-31/12/2008
24-03-200828-04-200823-05-2008เงินปันผล0.5001/01/2007-31/12/2007
27-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
26-03-199704-04-199731-05-1997เงินปันผล0.5000
25-03-199603-04-199629-05-1996เงินปันผล3.5000
20-03-199530-03-199524-05-1995เงินปันผล4.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3