ROH 4 ( -0.02 -0.47% )

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

“ ROH “ ปันผล 2565

ประมาณร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
17-04-202020-03-202030-04-2020เงินปันผล1.434601/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-202020-03-2020เงินปันผล1.434601/Jan/2019-31/Dec/2019
15-02-201929-04-201910-05-2019เงินปันผล1.376901/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
19-02-201808-03-201827-04-2018เงินปันผล1.17501/01/2017-31/12/2017
22-02-201727-03-2017เงินปันผล0.9001/01/2016-31/12/2016
18-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
12-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
20-02-201401-04-2014เงินปันผล0.6001/01/13-31/12/13
14-02-201302-04-2013เงินปันผล0.6001/01/12-31/12/12
16-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
24-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
25-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
19-02-200931-03-200920-05-2009เงินปันผล0.8001/01/2008-31/12/2008
11-03-200831-03-2008เงินปันผล0.140001/10/2007-31/12/2007
26-11-200704-12-200725-12-2007เงินปันผล1.6001/01/2007-30/09/2007
17-02-200631-03-200611-05-2006เงินปันผล2.5300
25-02-200507-04-200513-05-2005เงินปันผล2.3000
27-02-200431-03-200414-05-2004เงินปันผล0.8600
14-03-200331-03-200314-05-2003เงินปันผล1.8100
07-03-200201-04-200215-05-2002เงินปันผล1.3800
05-03-200102-04-200116-05-2001เงินปันผล1.7000
16-02-200003-04-200016-05-2000เงินปันผล1.5000
19-02-199931-03-199913-05-1999เงินปันผล0.2500
24-04-199804-05-199822-05-1998เงินปันผล0.7000
13-03-199702-04-199715-05-1997เงินปันผล1.0000
08-03-199603-04-199615-05-1996เงินปันผล0.5000
12-12-199504-01-199620-02-1996เงินปันผล0.5500
07-12-199403-01-199523-02-1995เงินปันผล0.4000
22-12-199330-12-199309-03-1994เงินปันผล0.5000
10-12-199204-01-199310-03-1993เงินปันผล1.0000
11-12-199106-01-199211-03-1992เงินปันผล1.3500
13-12-199007-01-199125-03-1991เงินปันผล1.3500
29-12-198909-01-199027-03-1990เงินปันผล1.3500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3