RPC 2 ( -0.05 -2.65% )

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ RPC “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
15-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
15-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
19-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
19-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
20-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
16-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
16-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
12-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
18-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
07-06-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.00 
10-05-201223-05-201215-06-2012เงินปันผล0.94 
17-02-201201-03-201227-04-2012เงินปันผล0.0501/01/2011-31/12/2011
25-02-201110-03-201121-04-2011เงินปันผล0.0401/10/2010-31/12/2010
11-11-201024-11-201009-12-2010เงินปันผล0.0801/01/2010-30/09/2010
18-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
24-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
08-08-200820-08-200804-09-2008เงินปันผล0.1701/01/2008-30/06/2008
25-02-200812-03-200830-04-2008เงินปันผล0.3001/07/2007-31/12/2007
09-08-200721-08-200704-09-2007เงินปันผล0.1201/01/2007-30/06/2007
10-08-200621-08-200601-09-2006เงินปันผล0.2500
21-02-200605-04-200628-04-2006เงินปันผล0.1000
21-02-200605-04-200628-04-2006หุ้นปันผล4:1
10-08-200518-08-200531-08-2005เงินปันผล0.3500
28-02-200511-04-200529-04-2005เงินปันผล0.4000
30-08-200408-09-200427-09-2004เงินปันผล1.2500
26-02-200429-03-200406-05-2004เงินปันผล1.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3