RSP 2 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ RSP “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
21-02-202028-04-202018-05-2020เงินปันผล0.0501/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-201929-04-201921-05-2019เงินปันผล0.1001/Jan/2018-31/Dec/2018
10-08-201823-08-201807-09-2018เงินปันผล0.1001/Jan/2018-30/Jun/2018
22-02-201830-04-201818-05-2018เงินปันผล0.1501/Jan/2017-31/Dec/2017
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3