RWI 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

“ RWI “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะต้องขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนเพิ่มเติม กระแสเงินสด เหตุจำเป็นใด ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-201807-03-2018เงินปันผล0.10601/Jan/2017-31/Dec/2017
21-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
24-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
24-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3