SAAM 6 ( -0.10 -1.68% )

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ SAAM “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
09-08-202123-08-202106-09-2021เงินปันผล0.02501/Jan/2021-30/Jun/2021
19-02-202109-03-202114-05-2021เงินปันผล0.01301/Jan/2020-31/Dec/2020
06-11-202019-11-202003-12-2020เงินปันผล0.01301/Jan/2020-30/Sep/2020
07-08-202020-08-202003-09-2020เงินปันผล0.03701/Jan/2020-30/Jun/2020
21-02-202010-03-202018-05-2020เงินปันผล0.02501/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
07-11-201920-11-201906-12-2019เงินปันผล0.02501/Jan/2019-30/Sep/2019
09-08-201922-08-201906-09-2019เงินปันผล0.02501/Jan/2019-31/Jun/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3