SAAM 1 ( 0.01 1.06% )

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 15 มกราคม 2563

“ SAAM “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และหลังหักสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
07-11-201920-11-201906-12-2019เงินปันผล0.02501/Jan/2019-30/Sep/2019
09-08-201922-08-201906-09-2019เงินปันผล0.025
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3