SABINA 22 ( 0.10 0.47% )

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

“ SABINA “ ปันผล 2565

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202126-08-202110-09-2021เงินปันผล0.41
19-02-202106-05-202121-05-2021เงินปันผล0.45
13-08-202026-08-202011-09-2020เงินปันผล0.35
21-02-202024-04-202008-05-2020เงินปันผล0.62
13-08-201926-08-201906-09-2019เงินปันผล0.57
20-02-201907-05-201922-05-2019เงินปันผล0.54
07-08-201820-08-201803-09-2018เงินปันผล0.5001/01/18-30/06/18
23-02-201823-03-201808-05-2018เงินปันผล0.6501/01/17-30/12/17
11-08-201723-08-201708-09-2017เงินปันผล0.140001/01/17-30/06/17
23-02-201721-04-201709-05-2017เงินปันผล0.140001/01/16-31/12/16
11-08-201623-08-201609-09-2016เงินปันผล0.1001/01/16-30/06/16
24-02-201603-05-201619-05-2016เงินปันผล0.1101/01/15-31/12/15
13-08-201526-08-201511-09-2015เงินปันผล0.0801/01/15-30/06/15
20-02-201507-05-201522-05-2015เงินปันผล0.1001/01/14-31/12/14
13-08-201426-08-201411-09-2014เงินปันผล0.0700 
26-02-201423-04-201409-05-2014เงินปันผล0.065001/07/13-31/12/13
14-08-201327-08-201312-09-2013เงินปันผล0.065001/01/13-30/06/13
21-02-201323-04-201309-05-2013เงินปันผล0.0501/07/12-31/12/12
10-08-201222-08-201206-09-2012เงินปันผล0.065001/01/12-30/06/12
22-02-201223-04-201209-05-2012เงินปันผล0.15
24-02-201112-04-201129-04-2011เงินปันผล1.30
24-02-201007-05-201021-05-2010เงินปันผล0.3301/01/2009-31/12/2009
23-02-200906-05-200922-05-2009เงินปันผล0.6501/01/2008-31/12/2008
11-08-200825-08-200809-09-2008เงินปันผล0.75
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3