SAFARI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SAFARI “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
26-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
18-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
18-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
15-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
15-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
24-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
27-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
26-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
27-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
29-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
01-03-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
25-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
25-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
15-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
01-03-199714-03-1997เงินปันผล1.0000
16-03-199601-04-199602-05-1996เงินปันผล1.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3