SALEE 1 ( 0.02 1.79% )

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ SALEE “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-201902-05-201922-05-2019เงินปันผล0.0101/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
22-02-201802-05-201823-05-2018เงินปันผล0.01501/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
23-02-201704-05-201724-05-2017เงินปันผล0.035001/01/16-31/12/16
24-02-201603-05-201625-05-2016เงินปันผล0.0201/01/15-31/12/15
26-02-201507-05-2015เงินปันผล0.35 
30-03-201430-04-201423-05-2014เงินปันผล0.0222301/01/13-31/12/13
27-02-201414-04-201423-05-2014เงินปันผล0.0222201/01/13-31/12/13
27-02-201414-04-201423-05-2014หุ้นปันผล5 : 101/01/13-31/12/13
15-02-201325-04-201317-05-2013หุ้นปันผล5 : 1 
15-02-201325-04-201317-05-2013เงินปันผล0.02222 
06-08-201217-08-201204-09-2012เงินปันผล0.1101/01/12-30/06/12
28-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2011-31/12/2011
15-08-201126-08-201114-09-2011เงินปันผล0.2001/01/2011-30/06/2011
28-02-201103-05-201120-05-2011เงินปันผล0.30
02-03-201030-04-201018-05-2010เงินปันผล0.1601/01/2009-31/12/2009
13-11-200925-11-200909-12-2009เงินปันผล0.33
20-03-200906-05-200922-05-2009เงินปันผล0.077001/01/2008-31/12/2008
26-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
24-02-200626-04-200618-05-2006เงินปันผล0.0600
15-08-200526-08-200509-09-2005เงินปันผล0.1000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3