SAM 1 ( 0.09 6.98% )

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SAM “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
27-05-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
27-05-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
13-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
13-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
29-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
29-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
25-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
26-02-201408-05-201429-05-2014เงินปันผล0.10 
14-03-201307-05-201329-05-2013เงินปันผล0.11 
06-12-201218-12-201203-01-2013เงินปันผล0.0801/01/12-30/09/12
27-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
24-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
22-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
25-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2008-31/12/2008
13-08-200825-08-200810-09-2008เงินปันผล0.0901/01/2008-30/06/2008
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3