SAMCO 2 ( -0.06 -3.70% )

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ SAMCO “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักสำรองต่างๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-02-202120-04-202107-05-2021เงินปันผล0.0301/Jan/2020-31/Dec/2020
26-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
14-02-202010-04-202030-04-2020เงินปันผล0.0901/Jan/2019-31/Dec/2019
12-02-201912-04-201902-05-2019เงินปันผล0.0701/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201830-04-201817-05-2018เงินปันผล0.0501/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
16-02-201719-04-201709-05-2017เงินปันผล0.0111101/01/16-31/12/16
16-02-201719-04-201709-05-2017หุ้นปันผล11.25 : 101/01/16-31/12/16
16-02-201618-04-201604-05-2016เงินปันผล0.1201/01/15-31/12/15
05-02-201524-02-201530-04-2015เงินปันผล0.1501/01/14-31/12/14
13-02-201411-04-201402-05-2014เงินปันผล0.070001/01/13-31/12/13
14-02-201312-04-201303-05-2013เงินปันผล0.0401/01/12-31/12/12
16-02-201212-04-201204-05-2012เงินปันผล0.0201/01/2011-31/12/2011
17-02-201119-04-201106-05-2011เงินปันผล0.1001/01/2010-31/12/2010
18-02-201016-04-201007-05-2010เงินปันผล0.1001/01/2009-31/12/2009
18-02-200909-04-200930-04-2009เงินปันผล0.070001/01/2008-31/12/2008
14-02-200811-03-200802-05-2008เงินปันผล0.0601/01/2007-31/12/2007
17-02-200614-03-200604-05-2006เงินปันผล0.1000
18-02-200515-03-200506-05-2005เงินปันผล0.0900
20-02-200416-03-200407-05-2004เงินปันผล0.1500
26-02-200318-03-200306-05-2003เงินปันผล1.2000
21-02-200219-03-200207-05-2002เงินปันผล1.0000
22-02-200113-03-200102-05-2001เงินปันผล1.0000
27-02-199718-03-199730-04-1997เงินปันผล1.8000
22-02-199619-03-199630-04-1996เงินปันผล2.5000
23-03-199503-04-199516-05-1995เงินปันผล3.5000
22-03-199401-04-199416-05-1994เงินปันผล5.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3