SAT 20 ( -0.20 -1.01% )

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SAT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึน้ อยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202125-08-202107-09-2021เงินปันผล0.4001/Jan/2021-30/Jun/2021
18-02-202103-03-202107-05-2021เงินปันผล0.4801/Jan/2020-31/Dec/2020
06-08-202019-08-2020เงินปันผล0.1201/Jan/2020-30/Jun/2020
20-02-202004-03-202028-04-2020เงินปันผล1.0001/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
08-08-201922-08-201906-09-2019เงินปันผล0.3501/Jan/2019-30/Jun/2019
14-02-201927-02-201907-05-2019เงินปันผล1.0001/Jan/2018-31/Dec/2018
10-08-201823-08-201806-09-2018เงินปันผล0.3501/Jan/2018-30/Jun/2018
19-02-201828-02-201804-05-2018เงินปันผล0.6501/Jan/2017-31/Dec/2017
11-08-201724-08-201706-09-2017เงินปันผล0.2501/01/17-30/06/17
17-02-201702-03-201702-05-2017เงินปันผล0.4101/07/16-31/12/16
09-08-201622-08-201602-09-2016เงินปันผล0.1901/01/16-30/06/16
18-02-201601-03-201610-05-2016เงินปันผล0.4001/07/15-31/12/15
11-08-201521-08-201503-09-2015เงินปันผล0.2001/01/15-30/06/15
19-02-201502-03-201515-05-2015เงินปันผล0.3801/07/14-31/12/14
08-08-201420-08-201403-09-2014เงินปันผล0.2201/01/14-30/06/14
21-02-201405-03-201414-05-2014เงินปันผล0.5001/07/13-31/12/13
09-08-201321-08-201306-09-2013เงินปันผล0.2501/01/13-30/06/13
27-02-201324-04-201315-05-2013หุ้นปันผล4 : 101/01/12-31/12/12
27-02-201324-04-201315-05-2013เงินปันผล0.4201/01/12-31/12/12
09-08-201221-08-201206-09-2012เงินปันผล0.3001/01/12-30/06/12
28-02-201209-03-201214-05-2012เงินปันผล0.1001/07/2011-31/12/2011
09-08-201123-08-201108-09-2011เงินปันผล0.3501/01/2011-30/06/2011
24-02-201110-03-2011เงินปันผล0.5001/07/2010-31/12/2010
20-07-201030-07-201019-08-2010เงินปันผล0.4001/01/2010-30/06/2010
11-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
11-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2008-31/12/2008
14-08-200826-08-200812-09-2008เงินปันผล0.3001/01/2008-30/06/2008
19-03-200831-03-200815-05-2008เงินปันผล0.4001/07/2007-31/12/2007
22-08-200703-09-200720-09-2007เงินปันผล0.3001/01/2007-30/06/2007
09-03-200729-03-200721-05-2007เงินปันผล0.3001/07/2006-31/12/2006
15-08-200625-08-200613-09-2006เงินปันผล0.2000
20-03-200630-03-200619-05-2006เงินปันผล0.2500
11-11-200522-11-200506-12-2005เงินปันผล0.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3