SBPF 3 ( -0.04 -1.28% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์เคียว สมุย
Status : อัพเดท 30 พฤศจิกายน 2563

“ SBPF “ ปันผล 2563

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ เมอร์เคียว สมุย
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
09-09-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2019-30/Jun/2020
09-09-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2019-30/Jun/2020
26-08-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-30/06/16
23-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/15-31/12/15
07-09-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/14-30/06/15
27-05-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/14-31/12/14
27-08-201410-09-201426-09-2014เงินปันผล0.0801/01/14-30/06/14
05-03-201417-03-201428-03-2014เงินปันผล0.3501/07/13-31/12/13
22-08-201309-09-201323-09-2013เงินปันผล0.3501/01/13-30/06/13
15-02-201327-02-201315-03-2013เงินปันผล0.3501/07/12-31/12/12
29-08-201211-09-201224-09-2012เงินปันผล0.337501/01/12-30/06/12
15-02-201227-02-201209-03-2012เงินปันผล0.337501/07/11-31/12/11
23-08-201107-09-201120-09-2011เงินปันผล0.322401/01/11-30/06/11
09-02-201124-02-201115-03-2011เงินปันผล0.290222/07/10-31/12/10
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3