SC 4 ( -0.04 -1.08% )

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

“ SC “ ปันผล 2565

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
17-02-202130-04-202120-05-2021เงินปันผล001/Jan/2020-31/Dec/2020
19-02-202030-04-202015-05-2020เงินปันผล0.1901/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-201903-05-201923-05-2019เงินปันผล0.1601/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-201802-05-201822-05-2018เงินปันผล0.1201/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-201728-04-201719-05-2017เงินปันผล0.1901/01/16-31/12/16
23-02-201628-04-201619-05-2016เงินปันผล0.1801/01/15-31/12/15
25-02-201530-04-201520-05-2015เงินปันผล0.0801/01/14-31/12/14
25-02-201530-04-201520-05-2015หุ้นปันผล8 : 101/01/14-31/12/14
26-02-201402-05-201421-05-2014เงินปันผล0.1201/01/13-31/12/13
22-02-201302-05-201317-05-2013หุ้นปันผล8 : 101/01/12-31/12/12
22-02-201302-05-201317-05-2013เงินปันผล0.032401/01/12-31/12/12
28-02-201227-04-201217-05-2012เงินปันผล0.6501/01/2011-31/12/2011
28-02-201128-04-201118-05-2011เงินปันผล0.7001/01/2010-31/12/2010
22-02-201026-04-201018-05-2010เงินปันผล0.9001/01/2009-31/12/2009
25-02-200927-04-200919-05-2009เงินปันผล0.7001/01/2008-31/12/2008
20-02-200831-03-200815-05-2008เงินปันผล0.6501/01/2007-31/12/2007
23-02-200603-04-200611-05-2006เงินปันผล0.4000
25-02-200501-04-200512-05-2005เงินปันผล0.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3