SCG 5 ( -0.12 -2.46% )

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SCG “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ในแต่ละรอบบัญชี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202105-05-202125-05-2021เงินปันผล0.061
08-04-202021-04-202007-05-2020เงินปันผล0.061
26-02-202030-04-202021-05-2020เงินปันผล0.061
26-02-201902-05-201921-05-2019เงินปันผล0.1201/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
20-02-201830-04-201822-05-2018เงินปันผล0.1501/01/17-31/12/17
14-02-201727-04-201723-05-2017เงินปันผล0.140001/01/16-31/12/16
16-02-201628-04-201624-05-2016เงินปันผล0.1001/01/15-31/12/15
17-02-201529-04-201526-05-2015เงินปันผล0.1801/01/14-31/12/14
18-02-201430-04-201420-05-2014เงินปันผล0.2001/01/13-31/12/13
19-02-201329-04-201321-05-2013เงินปันผล0.1801/01/12-31/12/12
22-02-201227-04-201221-05-2012เงินปันผล0.1501/01/2011-31/12/2011
16-03-201103-05-201123-05-2011เงินปันผล0.1801/01/2010-31/12/2010
26-02-201029-04-201026-05-2010เงินปันผล0.1701/01/2009-31/12/2009
27-02-200906-05-200922-05-2009เงินปันผล0.1501/01/2008-31/12/2008
19-02-200804-03-200825-04-2008เงินปันผล0.3001/01/2007-31/12/2007
20-02-200603-03-200626-04-2006เงินปันผล0.2000
26-07-200503-08-200522-08-2005เงินปันผล0.1000
11-02-200507-03-200522-04-2005เงินปันผล0.1750
06-08-200417-08-200403-09-2004เงินปันผล0.1250
18-02-200404-03-200426-04-2004เงินปันผล0.1750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3