SCI 1 ( 0.01 0.82% )

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 ตุลาคม 2563

“ SCI “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
21-02-202006-03-202025-05-2020เงินปันผล0.02
22-02-201908-03-201927-05-2019เงินปันผล0.05
23-02-201809-03-201825-05-2018เงินปันผล0.0501/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
23-02-201708-03-2017เงินปันผล0.0501/01/16-31/12/16
26-02-201614-03-2016เงินปันผล0.1001/01/15-31/12/15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3