SE 1 ( 0.01 0.84% )

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 24 พฤศจิกายน 2563

“ SE “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
07-04-202010-03-202022-04-2020เงินปันผล0.0501/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-202010-03-202008-05-2020เงินปันผล0.0501/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-201911-03-201908-05-2019เงินปันผล0.0401/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201808-03-201808-05-2018เงินปันผล0.0601/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-201707-03-201719-05-2017เงินปันผล0.0801/01/16-31/12/16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3