SIS 35 ( 0.25 0.72% )

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SIS “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิแต่ละปี

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202110-03-202114-05-2021เงินปันผล1.0001/Jan/2020-31/Dec/2020
17-02-202028-04-202014-05-2020เงินปันผล0.5501/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-201903-05-201916-05-2019เงินปันผล0.5501/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-201827-04-201816-05-2018เงินปันผล0.4501/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-201704-05-201719-05-2017เงินปันผล0.4001/01/16-31/12/16
18-02-201603-05-201619-05-2016เงินปันผล0.3001/01/15-31/12/15
24-02-201529-04-201520-05-2015เงินปันผล0.2001/01/14-31/12/14
21-02-201425-04-201408-05-2014เงินปันผล0.2001/01/13-31/12/13
01-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
22-02-201227-04-201218-05-2012หุ้นปันผล10:101/01/2011-31/12/2011
22-02-201227-04-201218-05-2012เงินปันผล0.1501/01/2011-31/12/2011
11-02-201119-04-201106-05-2011เงินปันผล0.5001/01/2010-31/12/2010
09-02-201019-04-201029-04-2010เงินปันผล0.4001/01/2009-31/12/2009
13-02-200909-04-200927-04-2009เงินปันผล0.3501/01/2008-31/12/2008
22-02-200805-03-200828-04-2008เงินปันผล0.2501/01/2007-31/12/2007
27-02-200608-03-200628-04-2006เงินปันผล0.1000
28-02-200505-04-200528-04-2005เงินปันผล0.0750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3