SITHAI 1 ( 0.02 1.40% )

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ SITHAI “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และบริษัทฯต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201902-05-201921-05-2019เงินปันผล0.05
28-02-201807-05-201821-05-2018เงินปันผล0.0501/01/17-31/12/17
24-02-201704-05-201722-05-2017เงินปันผล0.1001/01/16-31/12/16
26-02-201610-05-201626-05-2016เงินปันผล0.1001/01/15-31/12/15
27-02-201507-05-201527-05-2015เงินปันผล0.1001/01/14-31/12/14
25-02-201407-05-201427-05-2014เงินปันผล1.0001/01/13-31/12/13
26-02-201308-05-201323-05-2013เงินปันผล1.100001/01/12-31/12/12
24-02-201208-05-201224-05-2012เงินปันผล0.7501/01/2011-31/12/2011
25-02-201103-05-201125-05-2011เงินปันผล0.6001/01/2010-31/12/2010
26-02-201004-05-201026-05-2010เงินปันผล0.3501/01/2009-31/12/2009
25-02-200906-05-200927-05-2009เงินปันผล0.3501/01/2008-31/12/2008
24-02-200806-05-200827-05-2008เงินปันผล0.5001/01/2007-31/12/2007
11-08-200622-08-200608-09-2006เงินปันผล0.3000
24-02-200604-05-200626-05-2006เงินปันผล0.5000
28-02-200503-05-200527-05-2005เงินปันผล0.5000
01-03-200430-04-200427-05-2004เงินปันผล0.3000
20-03-199725-04-199722-05-1997เงินปันผล5.5000
28-02-199625-03-199617-04-1996เงินปันผล5.5000
16-03-199504-05-199526-05-1995เงินปันผล5.5000
19-03-199404-05-199427-05-1994เงินปันผล4.2500
18-03-199328-04-1993เงินปันผล7.0000
12-03-199203-04-1992เงินปันผล6.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3