SK 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SK “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202111-05-202125-05-2021เงินปันผล0.0201/Jan/2020-31/Dec/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3