SMIT 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ SMIT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองเพื่อการขยาย (ถ้ามี) ของบริษัทแล้ว

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202126-08-202110-09-2021เงินปันผล0.1401/Jan/2021-30/Jun/2021
25-02-202112-05-202128-05-2021เงินปันผล0.1601/Jul/2020-31/Dec/2020
13-08-202027-08-202011-09-2020เงินปันผล0.1001/Jan/2020-30/Jun/2020
12-02-202013-05-202028-05-2020เงินปันผล0.2001/Jul/2019-31/Dec/2019
08-08-201922-08-201906-09-2019เงินปันผล0.1201/Jan/2019-30/Jun/2019
07-03-201908-05-201924-05-2019เงินปันผล0.2201/Jul/2018-31/Dec/2018
09-08-201822-08-201807-09-2018เงินปันผล0.1401/Jan/2018-30/Jun/2018
07-03-201809-05-201825-05-2018เงินปันผล0.2201/Jul/2017-31/Dec/2017
11-08-201723-08-201708-09-2017เงินปันผล0.140001/01/17-30/06/17
10-03-201708-05-201726-05-2017เงินปันผล0.1801/07/16-31/12/16
15-08-201626-08-201614-09-2016เงินปันผล0.1201/01/16-30/06/16
10-03-201604-05-201625-05-2016เงินปันผล0.140001/07/15-31/12/15
13-08-201526-08-201511-09-2015เงินปันผล0.1201/01/15-30/06/15
12-03-201506-05-201527-05-2015เงินปันผล0.1201/07/14-31/12/14
07-08-201420-08-201405-09-2014เงินปันผล0.1001/01/14-30/06/14
14-03-201406-05-201427-05-2014เงินปันผล0.1601/07/13-31/12/13
08-08-201321-08-201306-09-2013เงินปันผล0.1001/01/13-30/06/13
19-03-201303-05-201323-05-2013เงินปันผล0.1801/07/12-31/12/12
09-08-201221-08-201206-09-2012เงินปันผล0.140001/01/12-30/06/12
19-03-201208-05-201225-05-2012เงินปันผล0.1201/07/11-31/12/11
25-08-201108-09-201123-09-2011เงินปันผล0.1001/01/2011-30/06/2011
18-03-201110-05-201125-05-2011เงินปันผล0.140001/07/2010-31/12/2010
06-08-201018-08-201003-09-2010เงินปันผล0.0501/01/2010-30/06/2010
22-03-201011-05-201027-05-2010เงินปันผล0.0501/01/2009-31/12/2009
24-03-200903-04-200927-05-2009เงินปันผล0.1101/01/2008-31/12/2008
26-03-200804-04-200827-05-2008เงินปันผล0.140001/01/2007-31/12/2007
12-03-200729-03-200723-05-2007เงินปันผล0.1201/01/2006-31/12/2006
20-03-200603-04-200626-05-2006เงินปันผล0.1200
16-05-200519-05-200530-05-2005เงินปันผล0.1000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3