SMK 29 ( 0.25 0.86% )

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SMK “ ปันผล 2564

ไม่เกิน 60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202109-03-202130-04-2021เงินปันผล2.2001/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-202010-03-202030-04-2020เงินปันผล2.0301/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-201807-03-201828-04-2018เงินปันผล2.0301/01/17-31/12/17
22-02-201707-03-201728-04-2017เงินปันผล1.798001/01/16-31/12/16
25-02-201609-03-201629-04-2016เงินปันผล17.2801/01/15-31/12/15
26-02-201517-03-201530-04-2015เงินปันผล17.0301/01/14-31/12/14
25-02-201417-03-201430-04-2014เงินปันผล14.7501/01/13-31/12/13
21-02-201326-03-201309-05-2013เงินปันผล11.0001/01/12-31/12/12
23-02-201227-03-201209-05-2012เงินปันผล9.0001/01/2011-31/12/2011
24-02-201104-04-201106-05-2011เงินปันผล8.0001/01/2010-31/12/2010
25-02-201002-04-201007-05-2010เงินปันผล4.5001/01/2009-31/12/2009
26-02-200902-04-200911-05-2009เงินปันผล2.8501/01/2008-31/12/2008
26-02-200802-04-200809-05-2008เงินปันผล3.5001/01/2007-31/12/2007
27-02-200631-03-200609-05-2006เงินปันผล2.7000
25-02-200501-04-200509-05-2005เงินปันผล2.4000
27-02-200401-04-200410-05-2004เงินปันผล2.2000
28-02-200301-04-200316-05-2003เงินปันผล2.0000
27-02-200229-03-200216-05-2002เงินปันผล8.6400
27-02-200130-03-200121-05-2001เงินปันผล1.5000
20-03-199702-04-199728-05-1997เงินปันผล10.0000
14-03-199602-04-199625-05-1996เงินปันผล6.0000
21-03-199503-04-199527-05-1995เงินปันผล4.8000
24-03-199404-04-199420-05-1994เงินปันผล4.0000
15-05-199307-04-199315-05-1993เงินปันผล3.0000
15-03-199209-04-199215-05-1992เงินปันผล2.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3