SMT 6 ( -0.05 -0.82% )

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SMT “ ปันผล 2564

อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
18-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
20-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล001/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
16-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
27-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
01-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
28-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2011-31/12/2011
11-08-201123-08-201109-09-2011เงินปันผล0.2001/01/2011-30/06/2011
09-03-201107-04-201119-05-2011เงินปันผล0.5001/07/2010-31/12/2010
09-11-201022-11-201008-12-2010เงินปันผล0.2001/01/2010-30/06/2010
26-02-201010-05-201025-05-2010เงินปันผล0.1501/07/2009-31/12/2009
06-11-200919-11-200904-12-2009เงินปันผล0.140001/01/2009-30/06/2009
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3