SPA 7 ( -0.05 -0.67% )

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ SPA “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
29-02-202012-05-202025-05-2020เงินปันผล0.0301/Jan/2019-31/Dec/2019
29-02-202012-05-202025-05-2020หุ้นปันผล2:101/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-201904-04-201926-04-2019เงินปันผล0.1501/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201803-04-201825-04-2018เงินปันผล0.0701/Jul/2017-31/Dec/2017
11-08-201723-08-201708-09-2017เงินปันผล0.0501/01/17-30/06/17
27-02-201707-04-201728-04-2017เงินปันผล0.0501/07/16-31/12/16
23-09-201606-10-201620-10-2016เงินปันผล0.0501/01/16-30/06/16
23-02-201601-04-201625-04-2016เงินปันผล0.0501/10/15-31/12/15
28-11-201509-12-201525-12-2015เงินปันผล0.0501/01/15-30/09/15
25-02-201510-03-201530-04-2015เงินปันผล0.025001/01/14-31/12/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3