SPACK 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SPACK “ ปันผล 2564

การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาระผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม

บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-30/Jun/2021
11-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-30/Jun/2021
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
09-08-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-30/Jun/2019
09-08-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-30/Jun/2019
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
10-08-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-30/Jun/2018
10-08-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-30/Jun/2018
27-02-201813-03-201825-05-2018เงินปันผล0.02801/Jan/2017-31/Dec/2017
11-08-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/17-30/06/17
10-03-201723-03-201725-05-2017เงินปันผล0.019001/01/16-31/12/16
11-08-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-30/06/16
29-02-201610-03-201619-05-2016เงินปันผล0.012001/01/15-31/12/15
13-08-201526-08-201511-09-2015เงินปันผล0.016001/01/15-30/06/15
25-02-201510-03-201522-05-2015เงินปันผล0.014001/01/14-31/12/14
14-08-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/14-30/06/14
28-02-201413-03-201423-05-2014เงินปันผล0.003001/07/13-31/12/13
13-08-201326-08-201312-09-2013เงินปันผล0.024001/01/13-30/06/13
27-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/12-31/12/12
14-08-201227-08-201212-09-2012เงินปันผล0.1701/01/12-30/06/12
24-02-201208-03-201226-04-2012เงินปันผล0.085001/07/2011-31/12/2011
15-08-201126-08-201114-09-2011เงินปันผล0.1501/01/2011-30/06/2011
25-03-201105-04-201119-05-2011เงินปันผล0.1301/01/2010-31/12/2010
19-08-201001-09-201017-09-2010เงินปันผล0.62
22-02-201005-03-201023-04-2010เงินปันผล0.2001/07/2009-31/12/2009
13-08-200926-08-200909-09-2009เงินปันผล0.2001/01/2009-30/06/2009
25-02-200918-03-200924-04-2009เงินปันผล0.2001/07/2008-31/12/2008
13-08-200826-08-200812-09-2008เงินปันผล0.1601/01/2008-30/06/2008
25-02-200804-04-200825-04-2008เงินปันผล0.1801/07/2007-31/12/2007
14-08-200727-08-200713-09-2007เงินปันผล0.140001/01/2007-30/06/2007
15-08-200628-08-200614-09-2006เงินปันผล0.1200
01-03-200611-04-200628-04-2006เงินปันผล0.1500
15-08-200526-08-200514-09-2005เงินปันผล0.1000
28-02-200509-03-200522-04-2005เงินปันผล0.5500
13-08-200423-08-200409-09-2004เงินปันผล0.5000
30-03-200406-05-200425-05-2004เงินปันผล1.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3