SPRC 9 ( -0.05 -0.55% )

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SPRC “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
06-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-30/Jun/2021
06-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-30/Jun/2021
19-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
19-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
21-02-202005-03-202007-05-2020เงินปันผล0.0625
07-08-201921-08-201906-09-2019เงินปันผล0.120201/Jan/2019-30/Jun/2019
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-31/Dec/2018
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-31/Dec/2018
14-08-201827-08-201813-09-2018เงินปันผล0.592801/Jan/2018-30/Jun/2018
13-02-201817-04-201803-05-2018เงินปันผล0.680601/Jul/2017-31/Dec/2017
11-08-201723-08-201708-09-2017เงินปันผล0.462101/01/17-30/06/17
15-02-201717-04-201703-05-2017เงินปันผล0.644601/01/16-31/12/16
11-08-201623-08-201609-09-2016เงินปันผล0.537801/01/16-30/06/16
16-02-201609-05-201619-05-2016เงินปันผล0.2637677201/07/15-31/12/15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3