SPRIME 6 ( 0.00 0.00% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ SPRIME “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
09-08-202120-08-202106-09-2021เงินปันผล0.131001/Apr/2021-30/Jun/2021
13-05-202125-05-2021เงินปันผล0.131001/Jan/2021-31/Mar/2021
25-02-202110-03-202122-03-2021เงินปันผล0.16001/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
12-11-202025-11-202009-12-2020เงินปันผล0.16001/Jul/2020-30/Sep/2020
09-08-201922-08-201906-09-2019เงินปันผล0.17401/Apr/2019-30/Jun/2019
10-05-201923-05-2019เงินปันผล0.141917/Jan/2019-31/Mar/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3