SPVI 7 ( -0.20 -2.80% )

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SPVI “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
16-02-202102-03-202126-04-2021เงินปันผล0.1101/Jan/2020-31/Dec/2020
13-02-202027-02-202022-04-2020เงินปันผล0.1001/Jan/2019-31/Dec/2019
12-02-201928-02-201922-04-2019เงินปันผล0.0601/Jan/2018-31/Dec/2018
15-02-201827-02-201825-04-2018เงินปันผล0.0401/Jan/2017-31/Dec/2017
16-02-201728-02-201725-04-2017เงินปันผล0.012001/01/16-31/12/16
16-02-201601-03-201626-04-2016เงินปันผล0.0201/01/15-31/12/15
17-02-201506-03-201510-04-2015เงินปันผล0.0201/01/14-31/12/14
10-02-201413-03-201418-04-2014เงินปันผล0.016301/01/13-31/12/13
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3