SRICHA 19 ( -0.50 -2.54% )

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ SRICHA “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202126-08-202110-09-2021เงินปันผล0.40
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
25-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-201811-05-201825-05-2018เงินปันผล0.2001/01/17-31/12/17
24-02-201705-05-201723-05-2017เงินปันผล0.4001/01/16-31/12/16
25-02-201603-05-201619-05-2016เงินปันผล0.5001/01/15-31/12/15
13-08-201526-08-201511-09-2015เงินปันผล1.00 
25-02-201529-04-201521-05-2015เงินปันผล1.5501/01/14-31/12/14
13-08-201426-08-201412-09-2014เงินปันผล1.00 
26-02-201429-04-201421-05-2014เงินปันผล1.5501/01/13-31/12/13
13-08-201326-08-201312-09-2013เงินปันผล1.1500 
26-02-201318-04-201309-05-2013เงินปันผล1.5001/01/12-31/12/12
06-08-201220-08-201206-09-2012เงินปันผล1.0001/01/12-30/06/12
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3