SSF 8 ( -0.05 -0.60% )

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ SSF “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่ในปีใดที่บริษัทมีความจำเป็นในด้านการใช้เงินในการลงทุนหรือหมุนเวียนก็ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่นได้

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202106-05-202125-05-2021เงินปันผล0.327201/Jan/2020-31/Dec/2020
20-07-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-07-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-202030-04-202021-05-2020เงินปันผล0.206301/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-201903-05-201921-05-2019เงินปันผล0.370401/Jan/2018-31/Dec/2018
20-02-201802-05-201818-05-2018เงินปันผล0.372901/Jan/2017-31/Dec/2017
20-02-201726-04-201718-05-2017เงินปันผล0.3001/01/16-31/12/16
19-02-201627-04-201618-05-2016เงินปันผล0.4301/01/15-31/12/15
20-02-201528-04-201519-05-2015เงินปันผล0.2701/01/14-31/12/14
21-02-201411-04-201430-04-2014เงินปันผล0.3501/01/13-31/12/13
22-02-201311-04-201330-04-2013เงินปันผล0.5201/01/12-31/12/12
23-02-201211-04-201230-04-2012เงินปันผล0.570001/01/2011-31/12/2011
24-02-201112-04-201103-05-2011เงินปันผล0.2001/01/2010-31/12/2010
25-02-201019-04-201004-05-2010เงินปันผล0.560001/01/2009-31/12/2009
26-02-200930-04-200920-05-2009เงินปันผล0.3001/01/2008-31/12/2008
28-02-200806-05-200823-05-2008เงินปันผล0.1801/01/2007-31/12/2007
27-02-200604-05-200625-05-2006เงินปันผล0.1300
25-02-200503-05-200525-05-2005เงินปันผล0.1900
19-03-200308-05-200327-05-2003เงินปันผล0.8500
19-03-200308-05-200327-05-2003หุ้นปันผล1:2
28-02-200226-04-200221-05-2002เงินปันผล0.5000
13-11-200122-11-200114-12-2001เงินปันผล0.3500
28-02-200126-04-200118-05-2001เงินปันผล3.5000
18-03-199602-04-199610-05-1996เงินปันผล2.0000
05-10-199511-10-199503-11-1995เงินปันผล1.5000
28-04-199503-04-199524-05-1995เงินปันผล1.0000
07-10-199418-10-199404-11-1994เงินปันผล2.5000
28-03-199405-04-199429-05-1994เงินปันผล2.5000
09-09-199320-09-199308-10-1993เงินปันผล2.5000
20-04-199323-04-199320-05-1993เงินปันผล2.5000
18-08-199218-08-199210-09-1992เงินปันผล2.5000
15-04-199224-04-199215-05-1992เงินปันผล2.5000
08-08-199108-08-1991เงินปันผล2.5000
14-03-199126-03-199126-04-1991เงินปันผล5.0000
15-03-199028-03-199030-04-1990เงินปันผล5.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3