SSPF 7 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ SSPF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
30-08-202113-09-202127-09-2021เงินปันผล0.385401/Jul/2020-30/Jun/2021
26-08-202008-09-202022-09-2020เงินปันผล0.471501/Jul/2019-30/Jun/2020
21-08-202008-09-202022-09-2020เงินปันผล0.471501/Jul/2019-30/Jun/2020
21-08-201906-09-201920-09-2019เงินปันผล0.462701/Jul/2018-30/Jun/2019
27-08-201807-09-201821-09-2018เงินปันผล0.456301/Jul/2017-30/Jun/2018
08-08-201708-09-201722-09-2017เงินปันผล0.4501/07/16-30/06/17
26-08-201609-09-201623-09-2016เงินปันผล0.3701/07/15-30/06/16
28-08-201509-09-201523-09-2015เงินปันผล0.2601/07/14-30/06/15
10-08-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/09-30/06/10
25-08-201409-09-201426-09-2014เงินปันผล0.140001/07/13-30/06/14
23-08-201309-09-201326-09-2013เงินปันผล0.108001/07/12-30/06/13
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3