STGT 35 ( -1.00 -2.82% )

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ STGT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-08-202123-08-2021เงินปันผล1.2501/Apr/2021-30/Jun/2021
12-05-202125-05-2021เงินปันผล1.5001/Jan/2021-31/Mar/2021
16-02-202112-04-202128-04-2021เงินปันผล2.0001/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
13-11-202027-11-202009-12-2020เงินปันผล1.2501/Jan/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3