STI 8 ( -0.05 -0.61% )

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ STI “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202110-05-202128-05-2021เงินปันผล0.4001/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-202007-05-202027-05-2020เงินปันผล0.2501/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201929-04-201922-05-2019เงินปันผล0.1001/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3