STPI 5 ( 0.04 0.87% )

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

“ STPI “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
07-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
07-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
01-03-201713-03-201715-05-2017เงินปันผล0.3901/01/16-31/12/16
09-03-201621-03-201612-05-2016เงินปันผล0.3701/01/15-31/12/15
11-03-201523-03-2015เงินปันผล0.5001/01/14-31/12/14
11-03-201523-03-2015หุ้นปันผล10 : 101/01/14-31/12/14
07-03-201420-03-2014เงินปันผล0.3401/01/13-31/12/13
06-03-201318-03-2013เงินปันผล1.0001/01/12-31/12/12
06-03-201216-03-201214-05-2012เงินปันผล0.3201/01/11-31/12/11
07-03-201117-03-201119-05-2011เงินปันผล1.32
22-10-201003-11-2010หุ้นปันผล14:101/01/2010-30/06/2010
22-10-201003-11-201019-11-2010เงินปันผล2.3501/01/2010-30/06/2010
04-03-201017-03-201010-05-2010เงินปันผล1.5001/07/2009-31/12/2009
08-09-200921-09-200905-10-2009เงินปันผล1.0001/01/2009-30/06/2009
12-03-200925-03-200914-05-2009เงินปันผล2.4001/01/2008-31/12/2008
10-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
07-03-200730-03-200724-05-2007เงินปันผล0.0501/01/2006-31/12/2006
26-03-199704-04-1997เงินปันผล2.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3