SUPER 1 ( -0.01 -1.03% )

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ SUPER “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยโครงสร้างเงินทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทมากที่สุด

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202110-05-202128-05-2021เงินปันผล0.00601/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
13-11-201927-11-201912-12-2019เงินปันผล0.011
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
01-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
27-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
27-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
18-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
28-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
28-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
02-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
02-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
29-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3