SUPEREIF 12 ( -0.10 -0.86% )

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
Status : อัพเดท 07 กรกฏาคม 2563

“ SUPEREIF “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
12-05-202022-05-2020เงินปันผล0.2651501/Jan/2020-31/Mar/2020
20-02-202003-03-2020เงินปันผล0.2303807/Aug/2019-31/Dec/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3