SUSCO 3 ( 0.02 0.61% )

บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SUSCO “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล นอกจากจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ

บริษัท สยามสหบริการ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
26-08-202109-09-202123-09-2021เงินปันผล0.0801/Jan/2021-30/Jun/2021
25-02-202111-03-202113-05-2021เงินปันผล0.0901/Jul/2020-31/Dec/2020
27-08-202010-09-202025-09-2020เงินปันผล0.0201/Jan/2020-30/Jun/2020
27-02-202012-03-202011-05-2020เงินปันผล0.1101/Jul/2019-31/Dec/2019
13-08-201927-08-201912-09-2019เงินปันผล0.0801/Jan/2019-30/Jun/2019
28-02-201914-03-201913-05-2019เงินปันผล0.0801/Jul/2018-31/Dec/2018
09-08-201823-08-201807-09-2018เงินปันผล0.0501/Jan/2018-30/Jun/2018
22-02-201808-03-201808-05-2018เงินปันผล0.0901/Jul/2017-31/Dec/2017
13-08-201713-09-201729-09-2017เงินปันผล0.0201/01/17-30/06/17
23-02-201707-03-201716-05-2017เงินปันผล0.0601/07/16-31/12/16
09-08-201619-08-201607-09-2016เงินปันผล0.0501/01/16-30/06/16
25-02-201609-03-201617-05-2016เงินปันผล0.0501/07/15-31/12/15
27-08-201509-09-201524-09-2015เงินปันผล0.0301/01/15-30/06/15
23-02-201510-03-201522-05-2015เงินปันผล0.0501/07/14-31/12/14
28-08-201410-09-201426-09-2014เงินปันผล0.0301/01/14-30/06/14
27-02-201413-03-201423-05-2014เงินปันผล0.0601/07/13-31/12/13
08-08-201320-08-201306-09-2013เงินปันผล0.0601/01/13-30/06/13
28-02-201314-03-201322-05-2013เงินปันผล0.070001/06/12-31/12/12
29-06-201212-07-201227-07-2012เงินปันผล0.0501/01/12-31/05/12
24-02-201208-03-201210-05-2012เงินปันผล0.0501/07/2011-31/12/2011
15-08-201126-08-201113-09-2011เงินปันผล0.0301/01/2011-30/06/2011
25-02-201110-03-201120-05-2011เงินปันผล0.0301/07/2010-31/12/2010
30-07-201010-08-201027-08-2010เงินปันผล0.0201/01/2010-30/06/2010
26-02-201012-03-201007-05-2010เงินปันผล0.0301/04/2009-31/12/2009
22-05-200904-06-2009เงินปันผล0.0201/01/2009-31/03/2009
27-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
29-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
27-02-200603-04-200626-05-2006เงินปันผล0.0300
25-03-200504-04-200527-05-2005เงินปันผล0.0250
27-02-200429-04-200428-05-2004เงินปันผล0.0500
15-02-199213-03-199215-05-1992เงินปันผล0.5000
27-02-199111-03-199105-04-1991เงินปันผล1.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3