SVI 5 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SVI “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
19-02-202106-05-202117-05-2021เงินปันผล0.1101/Jan/2020-31/Dec/2020
17-12-201919-12-201930-12-2019เงินปันผล1.928201/Jan/2019-30/Sep/2029
22-02-201903-05-201924-05-2019เงินปันผล0.1101/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201809-05-201818-05-2018เงินปันผล0.08301/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-201708-05-201722-05-2017เงินปันผล0.0801/01/16-31/12/16
14-03-201609-05-201619-05-2016เงินปันผล0.0801/01/15-31/12/15
27-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/14-31/12/14
08-08-201420-08-201402-09-2014เงินปันผล0.0801/01/14-30/06/14
14-03-201402-05-201420-05-2014เงินปันผล0.0801/10/13-31/12/13
17-12-201302-01-201415-01-2014เงินปันผล0.070001/01/13-30/09/13
11-03-201330-04-201322-05-2013หุ้นปันผล7 : 101/01/12-31/12/12
24-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
24-02-201103-05-201120-05-2011เงินปันผล0.105001/04/2010-31/12/2010
14-05-201025-05-201008-06-2010เงินปันผล0.095001/01/2010-31/03/2010
24-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/07/2009-31/12/2009
11-08-200910-09-200923-09-2009เงินปันผล0.8714
16-06-200925-06-200915-07-2009เงินปันผล0.1001/01/2009-31/03/2009
25-03-200912-05-200927-05-2009เงินปันผล0.0601/01/2008-31/12/2008
25-03-200806-05-200829-05-2008เงินปันผล0.0601/01/2007-31/12/2007
16-02-200603-04-200626-05-2006เงินปันผล0.5000
01-03-200404-05-200427-05-2004เงินปันผล0.3800
29-03-199005-04-199015-06-1990เงินปันผล3.7500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3