SVOA 2 ( -0.02 -0.99% )

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ SVOA “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202111-03-202128-04-2021เงินปันผล0.0501/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-202011-03-202005-05-2020เงินปันผล0.0401/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201913-03-201924-04-2019เงินปันผล0.0301/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-201812-03-201824-04-2018เงินปันผล0.04601/Jan/2017-31/Dec/2017
24-02-201710-03-201724-04-2017เงินปันผล0.014001/01/16-31/12/16
25-02-201610-03-201625-04-2016เงินปันผล0.056001/01/15-31/12/15
25-02-201510-03-201524-04-2015เงินปันผล0.013001/01/14-31/12/14
27-02-201412-03-201411-04-2014เงินปันผล0.012001/01/13-31/12/13
27-02-201312-03-201319-04-2013เงินปันผล0.019001/01/12-31/12/12
27-02-201209-03-201212-04-2012เงินปันผล0.053001/01/2011-31/12/2011
24-02-201109-03-201111-04-2011เงินปันผล0.062001/01/2010-31/12/2010
25-02-201010-03-201009-04-2010เงินปันผล0.048001/01/2009-31/12/2009
25-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
15-02-200811-03-200810-04-2008เงินปันผล0.015001/01/2007-31/12/2007
16-02-200604-04-200620-04-2006เงินปันผล0.0600
21-02-200502-03-200523-03-2005เงินปันผล0.1200
27-11-200309-12-200326-12-2003เงินปันผล0.7500
13-03-200321-03-200318-04-2003เงินปันผล0.7500
07-02-200221-03-200212-04-2002เงินปันผล0.2500
27-02-199603-04-199628-05-1996เงินปันผล2.8800
27-02-199503-04-199526-05-1995เงินปันผล2.8700
24-02-199410-03-199429-04-1994เงินปันผล2.1000
27-09-199307-10-199302-11-1993เงินปันผล1.5000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3