TAPAC 4 ( -0.10 -2.31% )

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ TAPAC “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฏหมายของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-01-202104-02-202124-03-2021เงินปันผล0.0101/Nov/2019-31/Oct/2020
17-01-202005-02-202024-03-2020เงินปันผล001/Nov/2018-31/Oct/2019
25-01-201908-02-201922-03-2019เงินปันผล0.1101/Nov/2017-31/Oct/2018
26-01-201807-02-201819-03-2018เงินปันผล0.2001/Nov/2016-31/Oct/2017
18-01-201703-03-201717-03-2017เงินปันผล0.041201/11/15-31/10/16
18-01-201703-03-201717-03-2017หุ้นปันผล2.7 : 101/11/15-31/10/16
09-01-201622-01-201616-03-2016เงินปันผล0.0601/05/15-31/10/15
09-07-201522-07-201507-08-2015เงินปันผล0.0401/11/14-30/04/15
24-01-201505-02-201525-03-2015เงินปันผล0.0801/05/14-31/10/14
23-08-201405-09-201422-09-2014เงินปันผล0.0401/11/13-30/04/14
18-01-2014เงินปันผล0.10 
18-01-201410-03-2014เงินปันผล0.1001/05/13-31/10/13
03-08-201316-08-201302-10-2013หุ้นปันผล10 : 101/11/12-30/04/13
03-08-201316-08-201302-10-2013เงินปันผล0.01111111101/11/12-30/04/13
19-01-201331-01-201315-03-2013เงินปันผล0.1801/05/12-31/10/12
30-06-201212-07-201227-07-2012เงินปันผล0.0901/11/11-30/04/12
20-01-201201-02-201219-03-2012เงินปันผล0.1801/05/2011-31/10/2011
02-07-201119-07-201101-08-2011เงินปันผล0.070001/11/2010-30/04/2011
08-01-201121-01-201116-03-2011เงินปันผล0.1801/05/2010-31/10/2010
22-07-201005-08-201020-08-2010เงินปันผล0.0501/11/2009-30/04/2010
23-01-201004-02-201015-03-2010เงินปันผล0.140001/05/2009-31/10/2009
11-07-200924-07-200910-08-2009เงินปันผล0.0301/11/2008-30/04/2009
22-01-200904-02-200916-03-2009เงินปันผล0.1201/05/2008-31/10/2008
16-08-200827-08-200812-09-2008เงินปันผล0.0301/11/2007-30/04/2008
19-01-200804-02-200817-03-2008เงินปันผล0.0301/05/2007-31/10/2007
31-07-200717-08-200731-08-2007เงินปันผล0.0301/11/2006-30/04/2007
26-12-200631-01-200709-03-2007เงินปันผล0.0700
15-06-200627-06-200614-07-2006เงินปันผล0.0500
30-12-200518-01-200622-02-2006เงินปันผล0.7000
14-06-200527-06-200511-07-2005เงินปันผล0.3000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3