TBSP 22 ( 0.70 3.33% )

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ TBSP “ ปันผล 2564

พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
19-02-202019-03-202024-04-2020เงินปันผล0.4501/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
05-08-201919-08-201902-09-2019เงินปันผล0.6801/Jan/2019-30/Jun/2019
08-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
08-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
19-02-201824-04-201815-05-2018เงินปันผล0.5501/Jan/2017-31/Dec/2017
03-08-201716-08-201701-09-2017เงินปันผล0.1501/01/17-30/06/17
22-02-201726-04-201717-05-2017เงินปันผล0.525001/01/16-31/12/16
02-08-201615-08-201631-08-2016เงินปันผล1.7501/01/16-30/06/16
01-02-201630-03-201618-04-2016เงินปันผล5.5001/01/15-31/12/15
26-01-201525-03-201517-04-2015เงินปันผล8.50 
03-02-201426-03-201418-04-2014เงินปันผล13.0001/01/13-31/12/13
01-02-201327-03-201318-04-2013เงินปันผล6.5001/01/12-31/12/12
31-01-201228-03-201219-04-2012เงินปันผล6.0001/01/2011-31/12/2011
25-01-201128-03-201120-04-2011เงินปันผล4.100001/01/2010-31/12/2010
26-01-201031-03-201023-04-2010เงินปันผล4.5001/01/2009-31/12/2009
22-01-200901-04-200922-04-2009เงินปันผล4.2501/01/2008-31/12/2008
22-01-200804-04-200822-04-2008เงินปันผล4.7501/01/2007-31/12/2007
25-01-200630-03-200611-04-2006เงินปันผล4.0000
26-01-200530-03-200511-04-2005เงินปันผล5.9000
28-01-200430-03-200409-04-2004เงินปันผล4.5000
13-02-200308-05-200329-05-2003เงินปันผล3.0000
15-02-200230-04-200224-05-2002เงินปันผล2.2500
22-03-200124-04-200118-05-2001เงินปันผล1.5000
31-03-200002-05-200024-05-2000เงินปันผล1.5000
19-03-199923-04-199919-05-1999เงินปันผล0.7000
20-03-199822-04-199819-05-1998เงินปันผล1.0000
26-02-199703-04-199729-05-1997เงินปันผล1.2500
19-03-199603-04-199627-05-1996เงินปันผล1.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3