TC 6 ( 0.15 2.52% )

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ TC “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202110-05-202127-05-2021เงินปันผล0.2501/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-202008-05-202028-05-2020เงินปันผล0.1201/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201902-05-201924-05-2019เงินปันผล0.1501/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-201807-05-201825-05-2018เงินปันผล0.0501/01/17-31/12/17
28-02-201704-05-201726-05-2017เงินปันผล0.1001/01/16-31/12/16
29-02-201604-05-201627-05-2016เงินปันผล0.1501/01/15-31/12/15
25-02-201512-05-201527-05-2015เงินปันผล0.1501/01/14-31/12/14
27-02-201402-05-201423-05-2014เงินปันผล0.10 
28-02-201302-05-201323-05-2013เงินปันผล0.1001/01/12-31/12/12
28-02-201203-05-201225-05-2012เงินปันผล0.070001/01/2011-31/12/2011
25-02-201106-05-201127-05-2011เงินปันผล0.0601/01/2010-31/12/2010
25-02-201006-05-201027-05-2010เงินปันผล1.2501/01/2009-31/12/2009
26-02-200910-03-200927-05-2009เงินปันผล0.8001/01/2008-31/12/2008
28-02-200803-04-200828-05-2008เงินปันผล0.5001/01/2007-31/12/2007
28-02-200603-04-200626-05-2006เงินปันผล0.5000
01-03-200504-04-200526-05-2005เงินปันผล0.5000
01-03-200405-04-200425-05-2004เงินปันผล0.5000
27-02-200302-04-200322-05-2003เงินปันผล0.5000
08-03-200229-03-200217-05-2002เงินปันผล1.0000
15-03-200103-04-200125-05-2001เงินปันผล1.0000
03-03-200003-04-200026-05-2000เงินปันผล0.5000
27-02-199926-03-199916-05-1999เงินปันผล2.0000
28-02-199801-04-199827-05-1998เงินปันผล5.0000
03-03-199726-03-199721-05-1997เงินปันผล0.8000
05-03-199602-04-199624-05-1996เงินปันผล0.3000
01-03-199503-04-199523-05-1995เงินปันผล0.2000
07-03-199429-03-199417-05-1994เงินปันผล0.2500
24-02-199312-03-199324-05-1993เงินปันผล0.3000
21-02-199211-03-199221-05-1992เงินปันผล0.7500
01-03-199107-03-199124-05-1991เงินปันผล1.2500
28-02-199009-03-199028-05-1990เงินปันผล14.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3